Ordensregler

Vi grundejere bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i området.
Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og vores fællesarealer.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Ordensregler

Hent ordensregler som PDF.

Hent som PDF

Fællesarealerne og legepladserne er til fælles afbenyttelse. Alle har derfor fri adgang til anvendelse af fællesarealerne under behørig hensyntagen til alle. Det er de enkelte beboeres ansvar, at fællesarealerne holdes pæne og ryddelige. Legetøj skal fjernes efter brug, affald og andre effekter må ikke henstilles på fællesarealerne.
Borde-/bænksesættene hører til på de dertil indrettede fliseunderlag. De må dog gerne flyttes hvis der er behov for dette. Efter endt brug SKAL de sættes tilbage på deres respektive pladser.

Forældre har det fulde ansvar for deres børns færden og benyttelse af fællearealerne, samt på legepladserne. Vis hensyn og afpas lege, boldspil og aktiviteter, så alle kan være her og alle kan føle sig trygge

Hunde skal overalt føres i snor. Hunde og katte må ikke være til gene for andre. Fællesarealerne er ikke beregnet til at være ”husdyrs” toiletter, så skulle der ske uheld, skal ejeren sørge for at fjerne efterladenskaberne.
Katteejere bør anlægge et passende, altid nygravet og nyrevet jordstykke i egen have, så katten kan bruge det som toilet.

Ridning er ikke tilladt på fællesarealer på Snogekær, husk vi selv skal betale for ny belægning på vej og sti, når den gamle er slidt.

Parkering skal foretages uden gene for den generelle færdsel i almindelighed og uden gene for til- og frakørsel til matriklerne i særdeleshed. Parkering i selve området henvises til vendepladserne. Vi henstiller til at man ikke overskrider en fart på 20 km/t.
Langtidsparkering af erhvervskøretøjer og campingvogne må ikke finde sted på områdets veje, stier, parkeringspladser eller fællesarealer.

Motorkøretøjer er forbudt på stier og på det grønne områder.